Om prosjektet
Prosjektets formål er ”Å utvikle og igangsette en samarbeidsmodell til det beste for mennesker i distriktet med psykiske lidelser og rusavhengighet”. Samarbeidsmodellen skal ivareta og utvikle et tjenestetilbud innen forebygging, behandling og oppfølging av innbyggerne på Sør Helgeland. Prosjektets visjon er "Felles kvalitet, kunnskap og kultur".

Deltakere
Helgelandssykehuset ved Psykiatrisk senter Ytre Helgeland avd. Brønnøysund og kommunene på Sør-Helgeland; Vega, Vevelstad, Sømna og Brønnøy.

Hva har vi oppnådd?
Vi har oppnådd regelmessig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og de 4 kommunene samlet. Oppmerksomhet om prosjektet og diverse temaer i samhandlingsprosjektet har spredd seg videre ut i organisasjonene våre. Vi har drøftet mulige veier å gå for å få til bedre samhandling om tjenester/tilbud til befolkningen vedr. ambulant (sub)akutte tilstander, en bedre og mer effektiv kontakt/tilbud for barn og unge, samt å få til felles kompetansehevingstiltak og det å bli bedre kjent over tjenestegrensene. Dette har vi langt på vei lyktes med. Planene er blitt utarbeidet samtidig som tiltak har blitt iverksatt. Mye er på gang, mange er blitt involvert og mye gjenstår fortsatt.

Vi er opptatt av å få til tjenestesamarbeid i hver kommune enkeltvis og å danne effektive nettverksfora mellom kommunene og Psykiatrisk senter/spesialisthelsetjenesten, der vi kan nytte hverandres erfaringer/kompetanse.

Utfordringer
Utfordringene ligger i å tilpasse tjenestene ulikt, da hver kommune har forskjellig ståsted; organisering, kompetansetilgang, befolkning og geografi. Utfordringer er det også med det at svært mange instanser er involvert i befolkningens psykiske helse. Fra forebygging, generell ivaretagelse/omsorg og frem til spesialisert behandling. Akkurat nå er vi opptatt av å se nærmere på bruken av ansvarsgrupper og kompetanseheving vedrørende rus og psykisk helse.

Hvordan kan vi lykkes?
I prosjektet anser vi det som viktig for å lykkes

  • at vi møtes og blir kjent med hverandres tjenester, utfordringer og ståsted,
  • at vi har ei positiv innstilling og holdning der vi skal bygge en kultur for å dra lasset samlet for hele regionen,
  • at vi jobber opp mot de 3 fokusområdene vi har blitt enig om å gjøre forbedringer på. Gjennom dette arbeidet tror vi at mange andre forbedringer også vil utløse seg.