Gjeldsrådgivning 800Gjeld


 

800Gjeld - Økonomirådtelefonen i NAV

Litt om etableringen

800Gjeld ble etablert 26. oktober 2009. Bakgrunnen for etableringen var et ønske om å gi brukerne et tilbud der inngangsporten for å ta kontakt skulle være lav.

Initiativet for etableringen kom fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som ba daværende Sosial- og helsedirektoratet, om å utrede opprettelsen av at landsdekkende telefonnummer til en rådgivningstjeneste for økonomi og gjeld.

Våren 2008 ble saken utredet, og høsten 2009 ble 800Gjeld-Økonomirådstelefonen i NAV etablert.

Innhold i tjenesten

Rådgivningstjenesten er landsdekkende og skal være lett tilgjengelig for publikum, og er i så måte et effektivt hjelpemiddel og viktig supplement til det arbeidet som gjøres i NAV kontorene og gjeldsrådgivere som er ansatt i kommunene.

Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl 09.00-15.00.

Telefonnummeret er 80045353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.

Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

Kildebruk

I vår rådgivningstjeneste bruker vi ulike typer kanaler for informasjon. Egil Rokhaug's bok: Gjeldsrådgivning og gjeldsordning, Ernst Moe: Gjeldsordningsloven i praksis, Rune Bunæs m.fl: Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning, Norges lover, osv. I tillegg tar vi direkte kontakt med Statens Innkrevningssentral, NAVI, Husbanken, Statens Lånekasse og andre instanser etter behov. Dette i tillegg til ulike nettsider som vi benytter, og som vi henviser brukerne til gir oss et godt grunnlag for å utøve en god tjeneste.

Vår kompetanse

Tjenesten betjenes av fire veiledere som innehar en tverrfaglig kompetanse – sosialfaglig, juridisk og økonomi faglig.

I vårt utdanningsløp i forbindelse med etableringen, har vi gjennomgått grunnkurs og videregående kurs i økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, samt kurs i sosiale tjenester. I tillegg har vi blant annet hospitert hos Namsfogden i Oslo, Statens innkrevingssentral og Lindorff, og vi har gjennomført opplæring i regi av advokat Ivar Flø og Hanne Riksheim.

I løpet av det første ordinære driftsåret, er det betjent i overkant av 5000 henvendelser.

I all hovedsak består vårt arbeid av å gi råd og veiledning, samt henvise til adekvat tjenesteapparat.

 

Våre erfaringer

Det vi opplever fra tjenesten er at brukerne som tar kontakt med oss tilhører alle samfunnslag, fra skoleelever og opp til høytlønte ressurssterke mennesker. Aldersspredningen har variert fra 16 til over 70 år, men med hovedvekt på personer i alderen fra 30 til 50 år. De fleste har fast inntekt i form av ordinær lønnsinntekter eller varige trygdeytelser. Felles for mange av dem er at de har kommet til et punkt der økonomien synes helt fastlåst, og som en siste utveg tar de kontakt med oss. I og med at vi er en ren telefontjeneste har brukerne lettere for å ta kontakt med oss, enn det de mange ganger har overfor lokalkontor ved mindre tettsteder.

 

Forbrukslån og kredittkortgjeld som er oversendt til inkasso for tvangsinnfordring er hyppige problemstillingene som vi har med å gjøre. Spørsmålsstillinger rundt gjeldsordninger, juridiske problemstillinger og regelverk, samt fremgangsmåte for slike saker, er ofte gjengangere vi får spørsmål om. Mange lurer på regelverk rundt tvangssalg, og trekk i lønn og andre ytelser. Problemstillinger rundt lån, regninger og inkasso er andre spørsmål vi møter daglig. Mange har også spørsmål rundt økonomiske støtteordninger som de kan falle inn under. Ordninger rundt bostøtte er også noe brukerne lurer på.

Dette er ofte spørsmål som de hadde måttet oppsøke økonomisk rådgivere lokalt for å få hjelp til. I tillegg er det mange av brukerne som må motiveres for å åpne posten sin og skaffe seg oversikt over kreditorer og egen gjeld. I og med at vi kan forberede de av brukerne som må ha videre kontakt med lokalkontorene til å lage en oversikt over gjelden sin, og samle inn relevant informasjon på forhånd, er dette tidsbesparende i forhold til lokalkontorene. Også flere av de som skal søke gjeldsordning er godt forberedt i forhold til lovens krav om egenforsøk på å få til en avtale med kreditorene, dette gir vi informasjon om på forhånd, og mange fyller dette kravet etter at vi har veiledet dem.

God respons fra brukere av tjenesten

Tilbakemeldingene fra brukerne er meget positive, noe vi har fått dokumentert gjennom SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) som har gjennomført undersøkelser blant de personene som tar kontakt med oss. Hovedinntrykket så langt er at respondentene er svært positive, både når det gjelder brukernes vurderinger av de rådene de fikk, og hvordan de er blitt mottatt av NAV.

Egne mottatte tilbakemeldinger gjennom samtale med brukerne, gir også klare tilbakemeldinger på at de setter stor pris på tjenesten, både når det gjelder tilgjengelighet, samt faglige råd og veiledning.

Samtalepartner for rådgivere på NAV-kontor

Flere og flere lokalkontorer tar også kontakt med 800Gjeld for å ha en samtalepartner og for å få informasjon om regelverk og tips angående ulike saker som de måtte arbeide med. Dette er noe vi setter stor pris på, og som vi ser veldig positivt på. Mange små lokalkontorer har små stillingsbrøker som er avsatt til gjeldsrådgivning, og har dermed begrenset erfaring med ulike problemstillinger. I slike tilfeller kan vi være en aktiv samtalepartner.

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut