Fra reise til opplevelse - en næring i endring


Invitasjon til å delta i prosessen med å utvikle - Opplevelser langs verdens vakreste kyst- strategi for opplevelsesnæringer 2016-2020. Brønnøysund 2. mars på Thon Hotel Brønnøysund.


Fra reise til opplevelse – en næring i endring

Invitasjon til å delta i prosessen med å utvikle  - Opplevelser langs verdens vakreste kyst- strategi for opplevelsesnæringer 2016-2020

Nåværende reiselivsstrategi  for Nordland har en varighet fra 2011-2015. Reiselivsnæringen står i dag ved et paradigmeskift. Næringen er i ferd med å omstilles fra å være en leverandør av transport og overnatting til å bli en næring som leverer helhetlige opplevelser ut fra kundenes ønsker og behov. Med bakgrunn i erfaringene i perioden 2011-2015 vil det være formålstjenlig å inkludere kulturnæringer, matopplevelser og reiselivet i en felles strategi for opplevelesesnæringer i Nordland.

Nordland fylkeskommune vil gjennomføre regionale møter for å få innspill til den nye opplevelsestrategien. Det vil bli avholdt 7 regionale møter i Nordland. Følgende møter er bekreftet og vil bli avholdt;

  • Sandnessjøen den 5. februar på Scandic –Syv søstre.
  • Borg den 1. mars på Vikingmuseet Lofotr
  • Brønnøysund den 2. mars på Thon Hotel Brønnøysund
  • Mo i Rana den 8. mars på Scandic Meyergården
  • Bodø den 10. mars på Nordland Kultursenter
  • De to siste møtene blir i Vesterålen og Ofoten. Sted og tid kommer.

Skisse til program (4 timer inkl. lunsj 10 - 14)
•             Orientering om arbeidet med reiselivsstrategien
•             Erfaringer 2010-2015. Hvordan kan vi oppsummere situasjonen for opplevelsesnæringene i Nordland? Utviklingstrekk og eksempler på konkrete erfaringer med utvikling av opplevelser.
•             Utfordringer for opplevelsesnæringene i et Nordlandsperspektiv
•             Fokus på utfordringer for opplevelsesnæringene i regionen/destinasjonen.
•             Gruppearbeid
•             Oppsummering, videre prosess.

Det er fint om dere kan sende påmelding til deltagelse på møtene til Tommy Nilsen på e-post tommy.nilsen@nfk.no

 

Bakgrunn

Opplevelsesbasert reiseliv er en prioritert næring i innovasjonsstrategien – Et nyskapende Nordland. Strategien er laget ved bruk av EU sin metodikk for SMART spesialisering. Vi har ennå ikke lyktes med å beskrive hvordan samhandlingen mellom ulike aktører i opplevelsesnæringene skjer. Vi snakker mer om et innovasjonsnettverk enn et utviklet innovasjonssystem.

Det fleste av reiselivsbedriftene i Nordland er svært små. Samtidig konkurrer de i et stort internasjonalt marked. Dette er bedrifter som betyr mye i  lokalsamfunnene. Framveksten av nye sosiale media og markedskanaler gjør at det kan være krevende å finne fram til de rette kundene/markedene. Ofte er det snakk om nisjeprodukt som retter seg mot spesielle målgrupper og interesser. Tradisjonelt har markedsføringen i Norge vært knyttet opp mot geografi. Dette må den også være, men kundene etterspør mer enn det. Behovet for markedsinnovasjon og nye tilnærminger til utvalgte markeder er derfor stort.

Kunden kommer fra hele verden. Moderne teknologi gjør at de kan velge og finne fram til sine drømmeopplevelser globalt. Dette skaper nye utfordringer for en tradisjonell reiselivsnæring. Kundene etterspør helhetlige opplevelser. Kundereisen begynner allerede når kunden starter med å finne fram til neste reisemål. Kunden spør ikke lenger bare  «Hvor skal vi dra?», men også «Hva kan vi oppleve der?»

Å skape god opplevelser er iscenesettelse av virkeligheten. Opplevelsesbedriftene snakker om dramaturgien i opplevelsen. Opplevelsen må tilpasses den enkelte kundens behov og ønsker. Dette krever utvikling av nyskapende produkt og tjenester, og kompetanse på mange felt. God overnatting og transport, servering av god mat, kunderelasjoner og tilrettelegging for den enkelte kunde, kvalitet, sikkerhet osv. Ofte snakker vi om innovasjon på tvers av sektor og bransjer hvor tradisjonelle tjenester møter kultur og natur.

Med framveksten av opplevelsesbasert reiseliv er det behov for å bygge opp et innovasjonssystem og et virkemiddelapparat som fungerer i forhold til næringsaktørene. Dette for å møte nye markeds- og teknologiske utfordringer. Det vil være viktig å finne fram til systemer som kan støtte opp om og utvikle destinasjonene med fokus på økt lønnsomhet og innovasjon. Hvis vi ser på det globale reiselivsmarkedet, så mister Europa og Norge markedsandeler. Vi må møte denne utfordringen med å koble tradisjonelt reiseliv opp mot de nye opplevelsesaktørene som ikke har vært en del av reiselivsnæringen.

For å få dette til har en behov for å finne fram til nye modeller for finansiering, utvikling og forvaltning av destinasjonene på en innovativ og bærekraftig måte. Dette betyr også et system som innebærer utvikling mellom  tradisjonelt reiseliv, kulturnæringer, samferdsel og andre deler av offentlige sektor. Ikke minst gjelder dette finansiering av fellesgoder.

Reiselivsnæringen er i ferd med å bli en mer kunnskapsbasert næring. Utviklingen fra tradisjonelle standarbaserte tjenester til opplevelser som er tilpasset den enkelte kunden eller kundegruppen fordrer ny kunnskap. Kunnskap som er tilpasset næringens behov og utfordringer. I Nordland er det gode erfaringer med hensyn til at bedrifter jobber tett opp mot kompetanse og kunnskapsmiljø. Grunnen til at en kunne få dette til er samspillet mellom bedriftsnettverket Innovative Opplevelser, kunnskaps og forskningsmiljøene (forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og [1]NOVADIS). Bedriftene i dette nettverket kan vise til gode resultater på produkter som er utviklet ved å ta i bruk kunnskap og øke verdiskapingen ved å utvikle nye opplevelser tilpasset sine kunder. Det er viktig at det gis mulighet til videre forskning og utvikling av ny kunnskap om og i opplevelsesnæringene. Dette må også følges opp i utdanningsinstitusjonene. Økt kunnskap og profesjonalitet i næringen er vesentlig for å øke verdiskapingen og lønnsomheten i den enkelte bedrift.

Nærings- og fiskeridepartementet er i ferd med å utarbeide en ny melding til Stortinget om reiseliv. Parallelt med dette gjennomfører departementet et arbeid med strukturering av markedsapparatet/destinasjonsjonstrukturen og rammebetingelser for destinasjonsselskapene regionalt og på landssdelnivå. Departementets arbeid med dette vil også påvirke arbeidet i Nordland

 
Sist oppdatert den 04.feb.2016


Tips en venn Skriv ut