Folkehelse


Folkehelsekoordinator Marianne Vedal Grøttheim
Tlf: 75 01 50 16
Mob: 402 34875

marianne.v.grottheim@somna.kommune.no
Folkehelse

 

Handlingsplan folkehelse Aktivitetskalender 2012
Folkehelseprofil 2012 Ungdata
Folkehelseuka i Nordland

Handlingsplan for fysisk aktivitet,
idrett og naturopplevelser

 

Livsglede i Sømna – folkehelse i fokus

Siden 2011 har Sømna vært en folkehelsekommune. Det betyr at vi er en av 38 av Nordlands 44 kommuner, som nå har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, der kommunen forplikter seg til en rekke tiltak som styrker innbyggernes livskvalitet.

Samarbeidsavtalen skal altså bidra til å fremme folkehelsen i Sømna. Kort oppsummert vil vi forbygge mer og behandle mindre. Vi ønsker flere leveår med god helse og å redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen.

Folkehelsesatsningen i Sømna jobber under mottoet LIVSGLEDE. Livsglede gjennom alle livets faser gir oss flere gode leveår.

Fysisk aktivitet – Når kroppen klarer å yte, mestre, leke, lære, danse og ta deg dit du vil. Når kroppen er frisk og sprek da strutter også livslysten og LIVSGLEDEN.

Kosthold – Mat, matglede og det gode måltid i trivelig selskap. Pirrende smaksopplevelser. Sunn mat gir kroppen din det den trenger av næringsstoffer og energi = LIVSGLEDE.

Psykisk helse – Når kropp og sjel fungerer i godt samspill. Du blir sett, føler at du er i balanse, og opplever trygghet i deg selv og i dine omgivelser. Når selvfølelsen og selvtilliten lar deg vokse, da blomstrer LIVSGLEDEN.

Naturopplevelser: Storslått natur i Sømna byr på store opplevelser. Å ferdes ute på tur gir fysisk og mentalt overskudd. Robuste kropper som mestrer naturkreftene, adrenalin = LIVSGLEDE

Kulturopplevelser: Skapende felleskap der kreative krefter forenes i magiske øyeblikk. Musikk, dans, rytme, teater, revy, sang = LIVSGLEDE

Folkehelse er et livsviktig lagarbeid

Det er mange forhold som påvirker helsa og livsgleden vår. For eksempel hvordan vi bor, om ungene trives i barnehage og skole, om vi har et meningsfylt arbeid med gode kolleger, meningsfull fritid, gode offentlige og private tjenester og ikke minst ei god psykisk og fysisk helse. Sømna kommune skal derfor gjennom alle sine virksomheter arbeide systematisk og planmessig for å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal få så god livskvalitet som mulig. Andre deltakere i dette store dugnadsarbeidet er det unnværlige mangfoldet av Sømnas frivillige lag og foreninger, og næringsliv. Folkehelse har tradisjonelt sett vært knyttet til helsesektoren, men ny folkehelselov (1.1.2012) og samhandlingsreformen krever nå at alle kommunale sektorer involveres og tar ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dagens helsetilstand - og morgendagens helseutfordringer - er i stor grad knyttet til hvordan folk lever livene sine og hvordan samfunnet er organisert. Folkehelsearbeid skal skape gode forutsetninger for at enhver av oss skal kunne ta ansvar for egen helse.

Helsefremmende arbeid: Aktiviteter som har til hensikt å ”fylle på” med ting som er gode og positive og som gjør at vi får det bedre.

Forebyggende arbeid: Fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sykdom eller skade.

I samarbeidsavtalen med Nordland fylke kreves det at folkehelsekommunene skal ha en egen folkehelsekoordinator. Arbeidsoppgavene er todelt. 1) Skaffe oversikt og kunnskap om forhold knyttet til folkehelse i kommunen som gir grunnlag for ei langsiktig planlegging og strategier for helsefremmende tiltak. 2) Bistå for eksempel med å søke midler, iverksette og koordinere ulike praktiske tiltak og prosjekter, både i kommunal og frivillig regi. Sømna deltar også i Folkehelsenettverk Sør-Helgeland som består av de 5 folkehelsekoordinatorene i Vega, Bindal, Vevelstad og Brønnøy. Her utveksles erfaringer og man drar også i gang relevante samarbeidsprosjekt.

Satsing på helsefremmende og forebyggende helsearbeid omfatter følgende områder:

Fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, rusforebygging, tannhelse og tobakksforebygging.

De prioriterte arenaene er: Barnehage og skole, arbeidsplass og bo- og nærmiljø.

Årlig skal kommunen utarbeide en kort handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak. Her kan du se planen for 2012. Den årlige handlingsplanen skal ha som mål å dekke disse områdene og arenaene. I Sømna ønsker man at gruppen barn og unge skal være et særlig prioritert satsningsområde for forebyggende arbeid, noe som også gjenspeiler tiltakene i handlingsplanen.

Ønsker du deg en oversikt over hvilke fritidsaktiviteter du kan delta på i Sømna? Her er aktivitetskalenderen for 2012

Folkehelseprofil for Sømna Kommune

Folkehelseinstituttet skal årlig publisere en folkehelseprofil for norske kommuner. Her er profilen for Sømna i 2012. Folkehelseprofilen inneholder data om befolkning og levekår. I tillegg er følgende temaområder valgt: Miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Områdene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert temaområde er preget av hva som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut