Flyktningetjenesten i Sømna


Flyktningetjenesten har ansvaret for etablering, bosetting og opplæring av nyankomne flyktninger i kommunen og skal arbeide med veiledning og integrering av de bosatte flyktningene.


Flyktningetjenesten, NAV Sømna

Flyktningetjenesten samarbeider med IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og kommunens forskjellige tjenesteområder, og har som mål at flyktningene sikres god opplæring, språkpraksis og integrering. Flyktningetjenestens virksomhet reguleres i hovedsak av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Introduksjonslovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Deltakerne har etter loven rett og plikt til å gjennomføre et minst toårig introduksjonsprogram med blant annet opplæring i norsk og samfunnsfag. Voksenopplæringen skjer i regi av Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Hjelp til selvhjelp er en viktig bærebjelke i integreringsarbeidet. Videre er samarbeid med næringsliv og andre aktører avgjørende for å integrere flyktningene i samfunnet og bidra til måloppnåelse med tanke på arbeid og utdanning. Frivillighet – som å være flyktningevenn, lag og organisasjoner er også sentrale samarbeidspartnere for inkludering og integrering i samfunnet.

Integreringskonsulent: Ådne Njå tlf. 21 05 40 12

Programrådgiver: Inger Lise Johnsen tlf. 21 05 40 13

Mobil flyktningetjenesten: 960 11 102

Mobil boveileder: 948 71 402
Sist oppdatert den 05.sep.2016


Tips en venn Skriv ut