Eiendomsskatt


Eiendomsskattevedtaket for 2017


Eiendomsskatten ble vedtatt videreført for 2017 i kommunestyrets møte den 20.12.2016. Kommunestyret vedtok å videreføre eiendomsskattesatsen på 5,3 promille og bunnfradraget på kr. 100.000,-  fra 2016. 

Bakgrunn

Sømna kommunestyre vedtok i møte den 27.08.2013 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a, gjeldende fra og med 01.01.2014. Siden 01.01.2012 har kommunen kun hatt eiendomsskatt på verk og bruk.

To takseringsmetoder

Sømna kommunestyre har vedtatt at det skal benyttes to takseringsmetoder for eiendomsskatt. Den ene takseringsmetoden går ut på å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag (se forklaring under) som grunnlag for å skrive ut skatt for rene boligeiendommer. Disse eiendommene skal ikke takseres eller besiktiges av kommunen.

Den andre metoden går ut på å taksere eiendommer basert på fakta om eiendommen, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. Disse eiendommene er besiktiget, og det er foretatt en en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet. Dette gjelder blant annet boliger på landbrukseiendommer, fritidshus og næringseiendommer.

Formuesgrunnlag på boliger

Kommunen mottar skatteetatens formuesgrunnlag for hver enkelt eiendom når skatteoppgjøret er klart, vanligvis i løpet av november måned. Det er formuesgrunnlaget kommunene skal bruke som grunnlag for eiendomsskatt på boliger (unntatt boliger på landbrukseiendommer og fritidseiendommer som kommunen selv skal taksere).

Formuesgrunnlaget er skatteetatens antatte markedsverdi og må ikke forveksles med ligningsverdien som framkommer i selvangivelsen. Ligningsverdien i selvangivelsen er en kalkulert verdi med utgangspunkt i formuesgrunnlaget (markedsverdien). Ligningsverdien for en primærbolig er om lag 25 % av formuesgrunnlaget. Primærbolig er bolig man eier og bor i selv.

Les mer på skatteetatens sider ved å følge denne lenken 

Reduksjonsfaktor

For at eiendomsskatten ikke skal skrives ut på verdier som overstiger markedsverdien skal kommunene bruke en reduksjonsfaktor for boliger. Jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1, 2. ledd skal formuesgrunnlagene multipliseres med 0,8. Etter at reduksjonen og bunnfradrag er gjort, har kommunen kommet frem til eiendomsskattetaksten.  

Eiendomsskatt på eiendommer uten formuesgrunnlag

Også for eiendommer uten formuesgrunnlag skal taksten som settes gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8A-1-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, skal det også gjøres en vurdering på den enkelte eiendom. Denne vurderingen baserer seg på et sett med på forhånd fastsatte kriterier.

Sømna kommunestyre har vedtatt en modell der det er en oppnevnt sakkyndig nemnd som har ansvaret for å finne frem til den riktige verdien på eiendommene uten formuesverdi. Sakkyndig nemnd har i sitt arbeid benyttet innleid besiktigelsesmenn som har besøkt hver eiendom og gjort sine vurderinger. På basis av vurderingene på hver enkelt eiendom har Sakkyndig nemnd vedtatt takst for disse. Dette er basert på en utvendig vurdering, og er en ”grovkornet” takst. D.v.s. ikke så detaljert som en takst som brukes for eksempel ved eiendomssalg.

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, blant annet kommunale og enkelte statlige eiendommer. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5. 

Kommunestyret kan i tillegg velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7.

For 2017 har kommunestyret vedtatt følgende fritak:

Eiendomsskatteloven § 7 a:

Eiendommer som i 2016 har fått fritak jfr. eiendomsskatteloven § 7 a, «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten», får fortsatt fritak for 2017. For Stiftelsen Kløverhagen miniboliger gjelder også følgende: Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn formålet i henhold til stiftelsens vedtekter, faller fritaket bort.

Eiendomsskatteloven § 7 b:

Eiendommer som i 2016 har fått fritak etter søknad jfr. eiendomsskatteloven § 7 b, «bygning som har historisk verde», får fortsatt fritak for 2017.

Eiendomsskatteloven § 7 c:

Det gis fritak for helårsboliger i 10 – ti – år fra den dato bolig er ferdigstilt eller tatt i bruk jfr. eiendomsskatteloven § 7 c. Kommunestyret gir formannskapet vedtaksmyndighet ved enkeltsøknader om fritak etter denne paragraf.

I tillegg har kommunestyret vedtatt fritak for skatteåret 2016 for boliger som er restaurert/renovert under følgende forutsetninger:

  • At boligen er ubeboelig før restaurering/renovering blir påbegynt
  • Søker plikter å dokumentere at bolig var ubeboelig før restaurering/renovering ved søknad om fritak til eiendomsskattekontoret. Det må også dokumenteres omfang kostnader i forbindelse med restaurering/renovering. Dokumentasjon kan etterspørres dersom denne ikke foreligger.
  • Søknader som ikke oppfyller kravene i punkt 2 kan avvises administrativt.
  • Kommunestyret gir formannskapet vedtaksmyndighet ved enkeltsøknader om fritak jfr. eiendomsskatten § 7 c

Eiendomsskatteloven § 7 d:

Jfr. eiendomsskatteloven § 7 d gis fortsatt fritak i 2016 for eiendommer som ligger i naturvernområdet Horsvær.

Eiendomsskatteloven § 7 e:

Det ble pr. 16. juni 2016 foretatt en endring i eiendomsskatteloven, noe som gir kommunestyret adgang til å frita alle fritidseiendommer for eiendomsskatt.
 

Dersom du mener at din eiendom kvalifiserer for fritak jfr. eiendomsskattelovens § 7 (a,b,c eller d ) kan du søke om fritak. Det er kommunestyret som behandler søknader om fritak etter denne paragrafen.

Nivået på skatten

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået kan variere mellom 2 og 7 promille av taksten. Kommunestyret kan også fastsette bunnfradrag for boliger. Et eventuelt bunnfradrag vil også gjelde for eiendommer med formuesgrunnlag. Dette fastsettes normalt i kommunestyrets budsjettvedtak i desember. For 2017 er eiendomsskattesatsen vedtatt til å være 5,3 promille, og bunnfradrag kr. 100.000,- pr. boenhet.

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2017. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale.
 
Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren, se vedlegg 3. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen


 

Vedlegg:

Vedlegg 1Bruk av formuesverdi på boliger

Vedlegg 2Eiendomsskattevedtekter for Sømna kommune

Vedlegg 3Rammer og retningslinjer

Vedlegg 4Informasjonsbrosjyre – eiendomsskatt

Vedlegg 5Søknadsskjema for ettergivelse/nedsettelse av eiendomsskatt

Vedlegg 6 - Skatteliste 2017 - offentlig ettersyn – Sømna kommune

Vedlegg 7 - Skatteliste 2017 - offentlig ettersyn - § 5 fritak

Vedlegg 8 - Skatteliste 2017 - offentlig ettersyn - § 7 fritak

 

KONTAKTINFORMASJON

Post:
Eiendomsskattekontoret
Sømna kommune
8920 Sømna

Telefon:

  • Berit Busch, økonomiavd.                      tlf. 75 01 50 21
  • Tor Ottesen, teknisk avd.                      tlf. 75 01 50 34          

E-post: eiendomsskatt@somna.kommune.no

.
Sist oppdatert den 23.feb.2017


Tips en venn Skriv ut