Demensteamet i Sømna kommune


Dette er en tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende


Kontaktinformasjon demensteamet Sømna kommune
Evy Lande - Leder demensteamet. Sykepleier og gruppeleder på demensavdeling Vårsol, Sømna Omsorgssenter
Tlf: 750 15182 / 47715819 Mail: lande_89@hotmail.com
 
Solhill Grønmo - Sykepleier hjemmesykepleien,
Tlf: 750 15158 / 91811475

 
Mariann Hanssen – Aktivitør arbeidsstua og Solkroken,
Tlf 750 15133 / 94898607

 
Gerd Jolhed – Hjelpepleier på demensavdeling Vårsol, Sømna Omsorgssenter og medlem i demensforeningen Sømna.
Tlf. 750 15182 / 97977424

 
Guro Knygh – Sykepleier og enhetsleder Pleie og Omsorg,
Tlf 750 15122 / 99225706 Mailadr: guro.knygh@somna.kommune.no

 
•Legekontor – Tlf. 750 15100


Demensteam Sømna kommune

Tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende

Demensteamets funksjon:

•Være tilgjengelig for pasient og pårørende
•Bindeledd mellom pasient, pårørende og hjelpeapparat
•Utredning i samarbeid med lege
•Anbefale hjelpetiltak
•Være pårørendekontakt i samarbeid med demensforeningen i Sømna
•Være behjelpelig med undervisning og veiledning av pårørende
 

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for ulike sykdommer som først og fremst rammer hjernen. Ikke alle personer rammes likt. Sykdommen er kronisk og utvikler seg over tid. Fellestrekk for demens er glemsomhet, desorientering for tid, sted og situasjon. Vansker med å uttrykke seg med ord og vansker med å oppfatte informasjon. Evnen til å utføre daglige gjøremål vil bli nedsatt. Dette medfører ofte usikkerhet, depresjon, angst og uro.

Alle mennesker befinner seg av og til på siden av virkeligheten. Det som skjer her og nå, ved at vi drømmer, dagdrømmer eller lar oss bli oppslukt av gamle minner. Ved demens svekkes evnen til å vandre viljestyrt mellom her og nå på den ene siden, og dagdrømmene og minnene på den andre. Personer med demens kan bli hengende fast i en tilstand der nåtid og fortid blander seg sammen og uten at de greier å skille det ene fra det andre.

Demenssykdom er en stor belastning for den personen som rammes og for deres pårørende. Det er derfor viktig med utredning så tidlig som mulig. Dette for å kunne gi den rette støtte og oppfølging, både for personen selv, og like viktig for pårørende.

Det er også viktig med utredning for å utelukke andre tilstander som kan behandles.

Mennesker med demensdiagnose bør følges opp av lege og demensteam hver 6.-12. måned for eventuelt å justere behov for hjelp.

10 tidlige tegn på demens:

 
•Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen
•Problemer med å utføre vanlige oppgaver
•Språkproblemer
•Desorientering i forhold til tid og sted
•Svekket dømmekraft
•Problemer med abstrakt tenkning
•Feilplassering av gjenstander
•Forandringer i humør og atferd
•Atferdsforandringer
•Tap av initiativ


Demensteamet har taushetsplikt, og du kan godt være anonym .

Ellers kan du kontakte:
•Klara Storvig på tlf.: 91805813, leder demensforeningen i Sømna.
•Rådgivningstelefonen for Demens, Kløverårsen Tlf.75583333

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut