Boligtilskudd


 

Beskrivelse

Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Husbanken kan gi boligtilskudd til prosjekter som bidrar til:

Boligtiltak for bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre spesielt vanskeligstilte

At husstander som har skaffet seg en nøktern bolig settes i stand til å holde på den gjennom nødvendige tilpasninger/utbedringer og eventuell refinansiering

At borettslag og sameier kan heve kompetansen for å fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse

Å øke antallet av egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

 

Målgruppe
Tilskudd kan gis til:

Enkeltpersoner: Etablering (heretter definert som oppføring og kjøp), utbedring, tilpasning og refinansiering, prosjektering og eventuell utredning i forkant.

Selskaper, stiftelser og lignende: Etablering og utbedring av utleieboliger for vanskeligstilte, samt kriseboliger for unge utsatt for tvangsekteskap.

Sameier, borettslag og lignende: Tilstandsvurdering for å fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Prosjektering og installering av heis i eksisterende boligeiendommer.

 

VilkårTilskudd gis etter en vurdering av både søkerens spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.

Boligtilskudd tildeles som hovedregel bare én gang, men det kan i særlige tilfeller tildeles flere ganger.

For å sikre kravet om tilbakebetaling vil kommunen sikre tilskuddet med pant i boligen.

 

Lover

 

Veiledning
Den vanligste årsaken til avslag på en søknad, er at søker ikke blir betraktet som varig økonomisk vanskeligstilt. Søkers økonomi anses så god at hun/han er i stand til å betjene et lån uten behov for tilskudd. Alle avslag kan påklages, se nærmere informasjon nedenfor. Du kan be kommunen om en skriftlig bekreftelse på at startlån/boligtilskudd blir innvilget forut for et kjøp av bolig.
Kommunen kan hjelpe til med veiledning og hjelp til utfylling av søknaden.

 

Søknadsfrist
Søknader blir behandlet fortløpende.

 

Saksbehandling
Opplysningene på søknaden skal være slik situasjonen er i dag.
 
 
Søknad om boligtilskudd til etablering/utbedring/tilpassing eller refinansiering sendes til den kommunen hvor boligen ligger. (De fleste kommunene deler boligtilskudd inn i boligtilskudd til etablering og boligtilskudd til tilpassing av boligen.)

 

Klage

Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.

For vedtak om tilskudd til prosjektering sendes klagen til Husbankens regionkontor.

I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.

Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen fra Husbanken eller fra kommunen.

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut