Besøksordning for unge bønder i Nordland


Målgruppen er unge bønder under 35 år som har gjennomført generasjonsskifte i løpet av de to siste årene. Gjennom ordningen får bonden en rådgiver som skal hjelpe med veivalg og strategi.


Nå er det mulig for unge bønder å søke på ordningen! Liste over godkjente rådgivere og søknadsskjema ligger på hjemmesiden til Innovasjon Norge Nordland.

Ordningen er et initiativ fra Fylkesmannen i Nordland, basert på utfordringer med rekruttering i landbruket. Målgruppen er unge bønder under 35 år som har gjennomført generasjonsskifte i løpet av de to siste årene. Gjennom ordningen får bonden en rådgiver som skal hjelpe med veivalg og strategi. Målet er at bonden skal få hjelp til å drive gården optimalt, basert på gårdens og egne ressurser, heller enn drift basert på andres forventning og forrige generasjons formening om “sånn gjør vi det her”.

Et vesentlig element i ordningen er altså idemyldring, det å løfte tankene forbi videreføring av dagens drift. Det hele starter derfor med en kreativ prosess der drømmer og ønsker for fremtiden diskuteres. Dette følges opp med en kartlegging av gårdens ressurser og bondens kompetanse. Økonomiske beregninger på alternative driftsformer/driftsgreiner inngår i beslutningsgrunnlaget, før veivalg tas. Konkrete delmål og tiltak utarbeides for å nå det valgte langsiktige målet. 

Bonden velger selv en av våre godkjente rådgivere. Disse har alle erfaringer med driftsplanlegging samt strategi og veivalgsrådgiving.  Bonden og rådgiver utformer sammen prosjektet over en tidsperiode. Her inngår minimum to besøk til gården, samt oppfølging på telefon.

Maksimal prosjektkostnad er 40 000 kroner, der hele summen går til dekking av rådgiverens kostnader. Innovasjon Norge gir 75 prosent tilskudd, det vil si inntil 30 000 kroner. Bonden må selv betale 25 prosent av kostnaden.

Innovasjon Norge Nordland har fått i oppdrag å administrere ordningen. Vi ønsker å gjøre dette enkelt, både søknad og rapportering i etterkant, slik at tid og penger brukes på rådgivning og ikke på byråkrati. Derfor er det laget et enkelt søknadsskjema som bonden selv fyller ut. Avtalen med rådgiver skal sendes som vedlegg. Kommunen vil få kopi av positivt tilsagnsbrev.

Dette er en prøveordning på 2 år, og det er satt av midler til ca 13 prosjekt hvert år. Vi behandler sakene fortløpende, og har mål om å gi kundene svar inne to uker.

Liste over rådgivere og søknadsskjema finner dere på vår hjemmeside:

http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/nordland/Tjenester/Landbruk-i-Nordland/

Med vennlig hilsen
for Innovasjon Norge

 

Linda Simensen

Seniorkonsulent

radgivere.jpg Rådgiverne: fra venstre Gunnar Jarle Forbord fra Norsk Landbruksrådgivning Helgeland, Kolbjørn Eriksen fra Helgeland landbruksrådgivning, Solfrid Pedersen fra Tine, Ragnhild Renna fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Gustav Karlsen fra Norsk landbruksrådgivning Lofoten og Arild Jakobsen fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland.
Navn Region Mobil Epost
Arild Jakobsen Nordre Nordland 478 45 588 arild.jakobsen@lr.no
Gustav Karlsen Lofoten 970 92 996 Gustav.A.Karlsen@lr.no
Ragnhild Renna Nordre Nordland 905 48 161 ragnhild.renna@lr.no
Solfrid Pedersen Salten 916 43 785 solfrid.pedersen@tine.no
Gunnar Forbord Helgeland 948 21 631 gunnar.forbord@lr.no
Kolbjørn Eriksen Helgeland 480 49 946 kolbjorn.eriksen@lr.no

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut