Invitasjon til kafèdialog med frivillige lag og foreninger


Vårres unga – vårres framtid i Sømna! Vi møtes 3. november kl. 19.30 i kantina på Berg skole


Fylkesmannen i Nordland har ansvar for å stimulere til tverretatlig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med at slikt samarbeid skjer på lokalt nivå. Sømna deltok i kartlegging av vårres unga – vårres framtid i 2012. En kartlegging som tar utgangspunkt i noen av artiklene i FNs barnekonvensjon, blant annet rett til medbestemmelse, rett til vern mot overgrep og rett til god helse.

Målet er å utvikle bedre og mer samordnede tjenester til barn og unge, samt forebygge problemer og bidra til god helse. Kartleggingen vil være et verktøy for å få en oppdatert oversikt over kommunens tiltak og tjenester for barn og synliggjøre hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det vil være en synliggjøring av samarbeidsrelasjoner, vi vil få et bedre kunnskapsgrunnlag for revisjonen av kommuneplanen og vi vil få en innsikt i hvilke behov det er for kompetanse og utviklingsområder. Dette vil bidra til å skape gode oppvekstvilkår.

Kartleggingen i 2012 resulterte i det treårige prosjektet «Robuste barn og unge» hvor målet var å fremme en god psykisk helse hos barn og unge. Prosjektet fikk støtte fra Fylkesmannen og det ble gjennomført en rekke tiltak i barnehage, barne- og ungdomsskole. I september ble prosjektet avsluttet. Årets kartlegging skal peke på minst 3 områder hvor vi ser det er et særlig behov for endring/forbedring og som kommunen må ha fokus på videre.

Vi inviterer lag/foreninger som arbeider med barn og unge til å bidra i kartleggingen i form av en kafèdialog. Dere vil bli satt i små grupper og vi går rundt på bordene og diskuterer med dere. Under ser dere de spørsmålene vi ønsker å få svar på. Vi kommer i tillegg til å gi litt informasjon om utstyrssentral, støtteordninger m.m.

Fra kommunen møter rådmann Ann-Helen V. Westerberg, leder Nav Eline Monsen, ledende helsesøster Berit Sund og folkehelsekoordinator Marianne V. Grøttheim.

TID: 3. november kl. 19.30
STED: Kantina Berg skole

Det vil bli enkel servering.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med Marianne V. Grøttheim. marianne.v.grottheim@somna.kommune.no
750 15 016 / 402 34 875

 

Følgende spørsmål inngår i kartleggingen:

Artikkel 12: Medbestemmelse
Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge?

 

Artikkel 18: God omsorg
Hvordan samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner som ledd i å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge?

 

Artikkel 19: Vern mot overgrep
Hvilken kompetanse har frivillige organisasjoner bygget opp på området vold og overgrep mot barn?

Hvem skal dere melde fra til i slike saker?

 

Artikkel 23: Fullverdig liv
Har barn og unge med funksjonsnedsettelser tilgang til tilbud på lik linje med andre barn?

Er idrettsarenaer og andre arenaer der barn og unge ferdes universelt utformet (tilrettelagt for alle)?

Hvordan sikrer dere at barn med funksjonsnedsettelser ikke utsettes for diskriminering i forbindelse med sosial integrering?

 

Artikkel 26: Sosiale tjenester
Hvor kan frivillige organisasjoner henvende barn/unge og familier som lever under fattigdomsgrensen for at de kan delta i aktiviteter?

 

Artikkel 28: God utdanning
Samarbeider kommunen og frivillige organisasjoner om styrking av det psykososiale miljøet for blant annet å forebygge mobbing?

 

Artikkel 31: Kultur og fritid
Hvordan tilrettelegger dere for tilgangen til egnede og like muligheter for lek og kulturell utfoldelse?

Hvordan samarbeider dere med kommunen for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv?

kommunevapen_somna.png

Vennlig hilsen

Sømna kommune

 

 
Sist oppdatert den 28.okt.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner