Positivt regnskapsresultat for 2016


Sømna kommunes regnskapsresultat (mindreforbruk) for regnskapsåret 2016 er kr. 3.950.960,-.


Netto driftsresultat utgjør kr. 2.208.102,-. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 1,04%. Dette nøkkeltallet ligger for Sømna kommune sin del under fylkesmannens norm som tilsier at netto driftsresultat skal ligge på minimum 3%.

Årsregnskapet er oversendt til revisjonen og må derfor ha status som foreløpig og ikke ferdig revidert årsregnskap for 2016.

Både utgiftssiden og inntektssiden er høyere enn det sist regulerte budsjettet for 2016. Utgiftssiden ble kr. MNOK 10,4 over det sist regulerte budsjettet, av dette kommer den største økningen i hovedsak innenfor kjøp av varer og tjenester og overføringer til andre. Innenfor sektorene ser resultatet slik ut i forhold til regulert budsjett:  

Barnevern:

mindreforbruk

kr.    339.000,-

Skolene samlet: 

mindreforbruk

kr.    276.000,-

Barnehagene samlet:

mindreforbruk

kr.    172.000,-

Nav

mindreforbruk

kr.      67.000,-

Helsestasjon/legetjeneste/fysioterapi

merforbruk

kr.      97.000,-

Pleie- og omsorg

merforbruk

kr.      82.000,-

Helgeland rehabilitering

mindreforbruk

kr.               0,-

Landbruk og næring

mindreforbruk

kr.    208.000,-

Teknisk og eiendom

merforbruk

kr. 1.876.000,-

 

Inntektssiden ble MNOK 14,2 over det sist regulerte budsjett, det skyldes flere forhold, herunder blant annet økt sykelønnsrefusjon fra Nav, refusjoner fra Staten, andre refusjoner og skatt/rammetilskudd.

 

Rådmannen i Sømna Øystein Johannessen sier seg tilfreds med regnskapsresultatet for 2016. - Det at Sømna kommune gjør opp regnskapet for 2016 med positive tall og ingen etterslep fra tidligere års underskudd er positivt, sier rådmannen. -Jeg vil likevel poengtere at vi har økonomiske utfordringer foran oss som krever fortsatt god økonomistyring. Blant annet er årsbudsjettet for 2017 balansert med   et innsparingskrav på kr. MNOK 3,5 - og ytterligere innsparinger fra 2018 til 2020 avslutter rådmann Øystein Johannessen.  

 

Kontaktpersoner:        Rådmann Øystein Johannessen tlf. 48053342

                                   Økonomisjef Sonja Johansen tlf. 750 15 023

 

(Netto driftsresultat fremkommer slik: Driftsinntektene fratrukket driftsutgiftene, i tillegg justert for finansinntekter fratrukket finanskostnader)
Sist oppdatert den 21.feb.2017


Tips en venn Skriv ut