Kommuneplan 2017 - 2029


Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut på 2. gangs høring. Dette er en overordnet plan med tre hovedmål og tilhørende strategier. Tiltak vil komme i egen handlingsdel som skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Frist for å komme med innspill er 1. desember.


Høringsbrev 2. gangs høring (frist for innspill 1. desember 2017)

    - Høringsutkast  2. gangs høring Kommuneplan for Sømna - samfunnsdelen 2017 - 29

 

Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Sømna kommune. Planarbeidet er delt inn i to faser. I første fase skal man utvikle det som kalles samfunnsdelen av kommuneplanen, med en egen handlingsplan. I fase to utvikles arealdelen av planen.

Samfunnsdelen skal inneholde en beskrivelse kommunens visjon, overordnede og langsiktige mål, satsingsområder og verdigrunnlag. Den skal gi føringer på innholdet i andre planer, blant annet arealplanen.

Arealplanen skal gi en oversikt over hvilke arealer som skal kunne disponeres til ulike formål som bolig- og fritidsbebyggelse, ulike former for næringsaktivitet, vei og annen infrastruktur.

Det skal utarbeides et årlig handlingsprogram til kommuneplanen som del av kommunens økonomiplan.

Kommunestyret er prosjektgruppe for utarbeidelsen av samfunnsdelen, med en arbeidsgruppe som består av ordfører, Nils Nyborg, Nils-Ivar Sund, Ben-Andrè Graven, Ann-Helen V. Westerberg og prosjektleder Marianne V. Grøttheim. Ved spørsmål eller innspill, ta kontakt; marianne.v.grottheim@somna.kommune.no /
750 15 016 / 402 34 875.

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 15. juni og er på høring til 04. september. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 28. september. Vi arbeider med utkast til arealdelen basert på blant annet innkomne høringsbrev og innspill fra grendemøtene som ble avholdt i juni. Høringsutkast sendes ut i løpet av høsten og vedtak på arealdelen er planlagt våren 2018.

Vi ønsker innspill til både samfunnsdelen og arealdelen.

 

 

Aktuelle dokumenter

Kommunal planstrategi                                   Vedtak; K-sak 4/2017 - 23.02.2017

Kunnskapsgrunnlag

Planprogram                                                    Vedtak; K-sak 21/2017 - 27.04.2017

Grendemøter

Høringsbrev

    - Høringsutkast Kommuneplan for Sømna - samfunnsdelen 2017 - 29

Dokument til arbeidsmøte i kommunestyret 4.10.2017

Høringsbrev 2. gangs høring (frist for innspill 1. desember 2017)

    - Høringsutkast  2. gangs høring Kommuneplan for Sømna - samfunnsdelen 2017 - 29

 

Presentasjoner

Presentasjon oppstartsmøte 27. april

Presentasjon oppstartmøte 27. april - Stikkordsreferat

Presentasjoner Lederforum

Presentasjon høringsrunde 1

 

Referater

Referat styringsgruppemøte 12.05.2017

Referat fra grendemøte på Sund forsamlingshus 15. juni 2017 (Kvaløya/Sund/Sandvåg)

Referat fra grendemøte på Framheim 19. juni 2017 (Stein/Kjørsvik/Viksjøen/Mardal/Vik)

Referat fra grendemøte på Hombornes grendehus 20. juni 2017 (Brekkeidet/Malm/Hombornes)

Referat fra grendemøte på Kvitletun 21. juni 2017 (Dalbotn)

Referat fra grendemøte på Lysingheim 22. juni 2017 (Berg med omland)

 

Høringer

Innspill fra Lederforum

Innspill fra ungdomsrådet

Innspill fra lederforum 07.06.2017

Ordførers notater fra innspill i planforum

Gjestebud flyktninger

Gjestebud student

 
Sist oppdatert den 23.okt.2017


Tips en venn Skriv ut