Kommuneplan 2017 - 2029


Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Sømna kommune. Planarbeidet er delt inn i to faser. I første fase skal man utvikle det som kalles samfunnsdelen av kommuneplanen, med en egen handlingsplan. I fase to utvikles arealdelen av planen.


Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Sømna kommune. Planarbeidet er delt inn i to faser. I første fase skal man utvikle det som kalles samfunnsdelen av kommuneplanen, med en egen handlingsplan. I fase to utvikles arealdelen av planen.

Samfunnsdelen skal inneholde en beskrivelse kommunens visjon, overordna og langsiktige mål, satsingsområder og verdigrunnlag. Den skal gi føringer på innholdet i andre planer, bl.a. arealplanen. Arealplanen skal gi en oversikt over hvilke arealer som skal kunne disponeres til ulike formål som bolig- og fritidsbebyggelse, ulike former for næringsaktivitet, vei og annen infrastruktur. Det skal i tillegg lages et årlig handlingsprogram som en del av kommunens økonomiplan.

Organisering og framdrift. Kommunestyret er prosjektgruppe for utarbeidelsen av samfunnsdelen, med en arbeidsgruppe som består av ordfører, folkehelsekoordinator og prosjektleder for kommuneplanarbeidet, Kjell Ove Johansen, koj@somna.kommune.no /41474052

Første utkast til samfunnsdel skal vedtas av kommunestyret 15. juni. Utkastet går så ut til høring, før endelig vedtak 28. september. Det vil bli invitert til innspill til arealplanen i perioden juni – august. Første utkast er tenkt behandlet i kommunestyret 28. september, før det går ut på høring i oktober og november, og vedtas endelig medio januar 2018.

 

 

Aktuelle dokumenter

Kommunal planstrategi                                   Vedtak; K-sak 4/2017 - 23.02.2017

Kunnskapsgrunnlag

Planprogram                                                    Vedtak; K-sak 21/2017 - 27.04.2017

Grendemøter

Høringsbrev

    - Høringsutkast Kommuneplan for Sømna - samfunnsdelen 2017 - 29

 

Presentasjoner

Presentasjon oppstartsmøte 27. april

Presentasjon oppstartmøte 27. april - Stikkordsreferat

Presentasjoner Lederforum

Presentasjon høringsrunde 1

 

Referater

Referat styringsgruppemøte 12.05.2017

Referat fra grendemøte på Sund forsamlingshus 15. juni 2017 (Kvaløya/Sund/Sandvåg)

Referat fra grendemøte på Framheim 19. juni 2017 (Stein/Kjørsvik/Viksjøen/Mardal/Vik)

Referat fra grendemøte på Hombornes grendehus 20. juni 2017 (Brekkeidet/Malm/Hombornes)

Referat fra grendemøte på Kvitletun 21. juni 2017 (Dalbotn)

Referat fra grendemøte på Lysingheim 22. juni 2017 (Berg med omland)

 

Høringer

Innspill fra Lederforum

Innspill fra ungdomsrådet
Sist oppdatert den 04.aug.2017


Tips en venn Skriv ut