Beitebruksplan for Sømna 2018 - 2024


Landbruksnemnda i Sømna har vedtatt å legge forslag til «Beitebruksplan for Sømna 2018-2024» ut til offentlig høring.


Planen skal dokumentere omfang og verdi av dagens beiting samt potensialet for framtidig
beiting. Det er også et mål å sikre beitenæringa tilgang til areal og ressurser i framtida. I planen
er det formulert tiltak for å fremme beitebruk og redusere konfliktnivået.

Høringsuttalelser sendes til Sømna kommune, Landbrukskontoret , epost:
post@somna.kommune.no. Høringsfristen er satt til 1. november 2017.

Har du spørsmål til planen, ta kontakt enhetsleder for næring- og landbruk Nils Nyborg
(nils.nyborg@somna.kommune.no / 750 15 071). Spørsmål kan også rettes til arbeidsgruppa ved
Roy Helge Dahle (905 71 905) eller Linda Elisabeth Sørfjell Wærstad ( 924 93 347 )


Planen er sendt ut på mail til høringspartene i henhold til vedlagte adresseliste.


Med hilsen
Nils Nyborg
Enhetsleder for næring og landbruk

Dokumenter:
Høringsbrev med adresseliste
Høringsutkast - Beitebruksplan for Sømna 2018-2024
Sist oppdatert den 05.okt.2017


Tips en venn Skriv ut