Varsel om regulering - formålsendring

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 andre ledd kunngjøres herved varsel om formålsendring på reguleringsplan for Gnr/Bnr: 46/412 og 46/351 i Vik sentrum, Sømna.

Forslagsstiller er Sømna Kommune.

Planen omfatter område Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.

Formålet med reguleringen er å endre dagens formål for Gnr/Bnr: 46/412 og 46/351 fra «forretningsbygg og andre serviceanlegg» til «offentlig bebyggelse». Hensikten med reguleringen er for å legge til rette for utbygging av barnehage.

Formålsendringen anses som en mindre endring av reguleringsplan

Hjemmelshavere, rettighetshavere og naboer til eiendommen som direkte berøres av vedtaket har anledning til å uttale seg. Jf. Pbl § 1-9 forvaltningslovens bestemmelser.

Innspill og spørsmål kan rettes til Arcon prosjekt AS v. Tonje Nyrud

Verftsgt 11, 7800 Namsos, tlf 900 41 652 eller pr epost: til tonje@arcon.no innen 03.03.20