Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Forslag på valg av skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Sømna kommune skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. I tillegg skal vi ha forslag på valg av skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Forslagene skal ligge ute til ettersyn i 14 dager.  Frist for tilbakemelding er 1.juni.

Kommunestyret skal behandle forslagene 18.juni.
 

Følgende personer foreslås:
 

Skjønnsmedlemmer:

Sømna kommune skal velge 3 skjønnsmedlemmer som i enkelte saker kan bistå lagmannsrett og tingrett.  De skal oppnevnes av Nordland Fylkeskommune.

Valgutvalgets forslag:

 • Hege Nilsen, født 16.01.72
 • Roy Helge Dahle, født 05.09.68
 • Alf Kyrre Holmstrand, født 15.09.65

 

Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett.

Sømna kommune skal velge nye meddommere til lagmannsretten for perioden 2021 – 2024.

Det skal velges 1 mann og 1 kvinne.
Valgutvalgets forslag:

 • Roger Edvardsen, født 30.07.63
 • Wenche Fjerndigøy, født 21.07.75

 

Valg av meddommere til jordskifteretten.

Sømna kommune skal velge nye meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024.

Det skal velges 10 meddommere, 5 kvinner og 5 menn.
Valgtutvalgets forslag:

 1. Edvin Olsen, født 01.08.57
 2. Kristian Reinfjord, født 24.02.90
 3. Dag Jøran Einvik, født 10.06.74
 4. Snorre Warholm, født 01.04.65
 5. Kritian Moen, født 29.01.85
 6. Norun Arnes, født 02.02.71
 7. Wenche S. Knygh, født 08.07.53
 8. Sigrid Sund Westerfjell, født 17.07.65
 9. Mona Hanssen, født 19.10.59
 10. Margith Moen, født 21.03.55

 

Valg av meddommere til tingretten.

Sømna kommune skal velge nye meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024.

Det skal velges 12 meddommere, 6 kvinner og 6 menn.
Valgutvalgets forslag:

 1. Kristian Moen, 29.01.85
 2. Frank Arne Sørvik, født 30.05.71
 3. Torstein Graven, født 18.02.75
 4. Per Høyholm, født 12.02.66
 5. Steinar Fagernes, født 04.06.64
 6. Nils Nyborg, født 04.09.61
 7. Nina Mardal, 11.07.54
 8. Sigrid Sund Westerfjell, født 17.07.65
 9. Ann Karin Moen, født 11.07.76
 10. Berit Busch, født 21.03.68
 11. Lise Bjøru, født 16.06.75
 12. Siv Meyer, født 18.04.69

 

Krav til de som velges jfr. Domstolloven.

 

§ 70.Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

§ 71.Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et  parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

§ 72.Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.