Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL-midler)

Sømna kommune har for 2019 fått kr 300.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

Søk elektronisk via Altinn

Det kan gis støtte til kulturbeite, rundballelager, restaurere bygninger og andre kulturminner, stier og friluftsområder, biologisk mangfold og mye mer. Søknadsfrist er 15 mai. Nytt i år er at det skal søkes via Altinn. Vi håper også i år å få en tilleggs bevilling fra fylket på slutten av året. For mer informasjon ta kontakt med landbrukskontoret eller se Sømna kommunes tiltaksstrategi.

Les også mer informasjon på www.somna.kommune.no