Sømna kommune satser på Helgeland Rehabilitering

Rehabiliteringslandskapet er i endring. Kommunene får et større ansvar for rehabilitering, og flere liggedøgn skal over i kommunene. Endringene i de ytre rammebetingelsene gjør at Helgeland Rehabilitering – HRIS - må videreutvikles.

Sømna kommune har besluttet at det er behov for å vurdere inntektspotensialet ved ulike tilpasninger, og at det skal lages en strategi for driften både på kort og på lang sikt.

«Dette prosjektet gjennomføres for å støtte opp under en svært viktig nøkkelbedrift med høy kompetanse, som vi ønsker å utvikle her i Sømna», sier rådmann Øystein Johannessen.

Avsluttes i september

For å gjennomføre analysefasen har Sømna kommune engasjert Vesir AS. Prosjektteamet som består av Marianne Telle, Bjørg Alvestad og Nils-Roger Simensen, har en omfattende kompetanse som vil forestå den praktiske gjennomføringen.

«Vårt oppdrag og vår bestilling fra oppdragsgiver er å få frem- og systematisere fakta og tilgjengelig kunnskap om driften ved Helgeland Rehabilitering, slik at beslutningsgrunnlaget for politisk behandling for videre drift blir best mulig», sier prosjektleder Marianne Telle.

Prosessen skal ikke være for lang. I mai er det oppstartsmøte med styringsgruppen, hvor prosjektplanen blir avstemt. I juni gjennomføres det workshop med de ansatte, og i begynnelsen av september skal oppdraget være gjennomført og oversendt til Sømna kommune.

Fremtidige muligheter

«Strategien må utvikles på organisasjonens premisser: De ansattes spisskompetanse og lange erfaring, hva de ønsker, trenger og har utviklingspotensial til. Workshopen med de ansatte er derfor svært viktig for å gi retning for det videre arbeidet», sier Bjørg Alvestad.

Selv om hovedfokuset vil være på eksisterende tilbud og optimalisering av dette, vil også framtidige trender og krav som vil prege rehabiliteringsfeltet fremover, bli berørt som et mulighetsrom i en langsiktig strategi.

«Det er en forutsetning at realisme gjennomsyrer prosjektet, og blant annet må ambisjoner og ressurser stå i samsvar med hverandre. Valg av selskapsform/organisering vil være en viktig premiss, som vi vil gi en objektiv vurdering av», sier Nils-Roger Simensen.

HRIS har en viktig funksjon lokalt og regionalt, både som kompetansearbeidsplass og rehabiliteringstilbud. Dette danner både bakteppet og retning for prosjektet.

Klikk for stort bilde

 

 

 

26.4 var Sømna kommune og Vesir AS samlet til oppstartsmøte på Gamle Doktorgården i Sømna.
Fra venstre: Ordfører Andrine Solli Oppegaard, enhetsleder Arne Eide (HRIS), fagleder næring og landbruk Audhild Bang Rande, prosjektleder Marianne Telle (Vesir AS), prosjektmedarbeider Bjørg Alvestad (Vesir AS) og rådmann Øystein Johannessen