Søke om midler for å bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til andre halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på høsten er reflekstiltak. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu
for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad til NFTU om holdningsskapende midler 2018» sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no

Eller til:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist 1. oktober 2018.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.