Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Det kan nå søkes om midler fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte og fristen er 10. des.

For spørsmål eller hjelp til søknad, ta kontakt med fagleder plan og utvikling Marianne V. Grøttheim

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/