Høring av planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion

En felles forståelse av hva som er de viktigste utfordringene og prioriteringene i vannregionen er viktig. Dette vil danne et godt grunnlag for videre samarbeid for et godt vannmiljø i Nordland. ​

Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion, med tilhørende tiltaksprogram, skal oppdateres og justeres for kommende planperiode (2022-2027). Nordland fylkesting vedtok oppstart av dette arbeidet i desember 2018.

Formålet med arbeidet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene i vannregionen. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skal lede arbeidet med å oppdatere planen. Fylkesrådet i Nordland legger har lagt forslag til planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion ut på høring.

I tillegg til en oversikt over hovedutfordringene i Nordland er det laget en oversikt over hovedutfordringene i Bindalsfjorden/Velfjorden  

Frist for å komme med innspill er 30. juni 2019.

Alle dokument, samt skjema for innspill kan du laste ned på http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/planperioden-2022-2027/


Innspill sendes til: 
Nordland fylkeskommune 
Fylkeshuset 
8048 Bodø 
E-post: post@nfk.no