Handlingsdel og økonomiplan

Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging. Handlingsdelen skal vise hvordan kommunen følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

En vellykket og målrettet kommunepolitikk er avhengig av en god sammenheng mellom kommunens ulike planer. Fra og med 2019 har vi valgt å slå sammen økonomiplanen med handlingsdelen i henhold til §44 i kommuneloven.

I formannskapets møte 20.11.18 ble forslag til plan enstemmig vedtatt og planen legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager før kommunestyrets behandling 20.12.18.

Her kan du lese

Dokumentene ligger også tilgjengelig på kommunehuset.

Har du innspill til planen?

Alle kan avgi uttalelse. Dersom du har synspunkter på forslaget, ber vi om at de sendes skriftlig til kommunen, enten per mail: postmottak@somna.kommune.no eller per post: Kystveien 84A, 8920 Sømna.